Alumne, baigei karo tarnybą? Atgauk dalį įmokos!

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, kurie karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d., bet tarnybą pradėjo ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 21 d.

Teisę į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą turi nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikęs ar bazinius karinius mokymus baigęs asmuo (toliau – karo tarnybą atlikęs asmuo), kuris:

  • pirmą kartą studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos studijų programas ar yra baigęs studijas;
  • karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  • karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  • neturi akademinių skolų;
  • studijas pradėjo praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  • karo tarnybą atliko praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo studijų baigimo datos.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
  • trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos);
  • antrosios pakopos studijas.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Valstybiniam studijų fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą (per IS PARAMA) skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims. Prašymai priimami nuo 2018 m. sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą; asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Visa informacija apie kompensavimą atlikusiems karo tarnybą Fondo tinklalapyje:
https://vsf.lrv.lt/lt/parama-studentams-veiklos-sritys/kompensavimas-karo-tarnyba-atlikusiems-asmenims-1 
a